Klachten

a. Klachten over de uitvoering en/of hoogte van de uitkering kunnen worden ingediend bij het bestuur van SVVP.

b. Indien u een klacht heeft over SVVP en/of de door haar verrichte (administratieve) werkzaamheden, dan kunt u een brief sturen aan:

SVVP
Postbus 12040
1100 AA  AMSTERDAM

Of per e-mail aan: info@verdelingvideo.nl

c. In de brief of e-mail dient u minimaal de volgende gegevens te vermelden:

– uw naam en adresgegevens;
– een duidelijke omschrijving van uw klacht;
– eventuele stukken waarmee u uw klacht kunt onderbouwen;
– indien een klacht (mede) betrekking heeft op een derde, de NAW-gegevens van die derde.

d. De klager wordt ten minste één keer in de gelegenheid gesteld om mondeling of schriftelijk op de klacht te reageren, en zal een schriftelijk verslag van de behandeling van de klacht ontvangen. Het bestuur kan besluiten getuigen en deskundigen te horen. De klacht wordt beoordeeld naar Nederlands recht en het bestuur is vrij in haar bewijswaardering, beslist bij meerderheid van stemmen, dient haar uitspraak naar behoren te motiveren en vermeldt tenminste de feiten en bewijsstukken. Indien de klacht (gedeeltelijk) ongegrond is, kan het bestuur beslissen dat klager (een deel van) de kosten van de behandeling van de klacht moet betalen.

e. SVVP stuurt u na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. SVVP streeft er naar om uw klacht binnen een maand af te handelen.

f. Indien u van mening bent dat uw klacht niet (correct) door SVVP is behandeld kunt u dat kenbaar maken aan brancheorganisatie VOICE, Lange Voorhout 86/12, 2514 EJ  Den Haag, 070-3109101, info@voice-info.nl.

Contact

Stichting Verdeling Videoproducenten

Postbus 12040
1100 AA Amsterdam

T: 020 311 60 10